שגיאה קרתה בעת עיבוד התבנית
Expression Sichtbarkeit is undefined on line 47, column 8 in 20154#20194#19403.
1<#-- 
2 ###################################################################### 
3 ## This Template is used for all image slider of the logistics mall ## 
4 ###################################################################### 
5 It uses Slick.js to produce the slider from DIV containers 
6 you can customize the slider by editing the variables between the <style></style> tags 
7 or editing the options in the lower <script></script> part. 
8  
9 You can find all options, demos and the documentation for Slick.js under: http://kenwheeler.github.io/slick/ 
10--> 
11  
12 
13<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js"></script> 
14<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.jsdelivr.net/jquery.slick/1.5.9/slick.css"/> 
15<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.jsdelivr.net/jquery.slick/1.5.9/slick-theme.css"/> 
16<script type="text/javascript" src="//cdn.jsdelivr.net/jquery.slick/1.5.9/slick.min.js"></script> 
17 
18<style> 
19 
20/* Heigh of the Slider */ 
21.logata-slider-image-container{ /*height: 300px;*/ } 
22 
23.slick-dots{ 
24  margin: 0 0 10px 0px !important; 
25
26/* Content Position */ 
27.logata-silder-content-container  {    
28  position: absolute; 
29  bottom: 0px; 
30  padding: 0px 10px; 
31  font-size: 300%; 
32  color: #fff; 
33  line-height: 150%; 
34  text-shadow: 2px 2px 3px #000;  
35
36.logata-slider-header{ 
37  font-weight: bold; 
38  font-size: 120%; 
39
40 
41.logata-slider-container{ position: relative; } 
42</style> 
43 
44<#assign ns = randomNamespace /> 
45 
46<#assign visibility_css = "" /> 
47<#list Sichtbarkeit.getOptions() as visibility> 
48  <#if visibility == "desktop"> 
49    <#assign visibility_css = visibility_css + " visible-md visible-lg" /> 
50  <#elseif visibility == "tablet"> 
51    <#assign visibility_css = visibility_css + " visible-sm" /> 
52  <#elseif visibility == "mobile"> 
53    <#assign visibility_css = visibility_css + " visible-xs" /> 
54  </#if> 
55</#list> 
56 
57<div class="logata-slider logata-fullwidth ${visibility_css}"> 
58   
59    <#if Image2084.getSiblings()?has_content> 
60    	<div class="logata-slider-container-${ns}"> 
61      	<#list Image2084.getSiblings() as cur_Image2084> 
62      	  <div class="logata-slider-image-container"> 
63      	    <#if cur_Image2084.Externer_Link.getData() != ""> 
64      	      <a href="${cur_Image2084.Externer_Link.getData()}" target="_blank"> 
65          		  <img alt="Image" src="${cur_Image2084.getData()}" class="logata-slider-image" /> 
66          		</a> 
67      	    <#else> 
68        	    <#if cur_Image2084.Link_to_Page5612?has_content> 
69          	    <a href="${cur_Image2084.Link_to_Page5612.getData()}"> 
70            		  <img alt="Image" src="${cur_Image2084.getData()}" class="logata-slider-image" /> 
71            		</a> 
72            	<#else> 
73                <img alt="Image" src="${cur_Image2084.getData()}" class="logata-slider-image" /> 
74            	</#if> 
75            </#if> 
76          		<div class="logata-silder-content-container"> 
77          		  <#if cur_Image2084.Header_below_image?has_content> 
78              		<div class="logata-slider-header logata-text-darkgrey"> 
79                    ${cur_Image2084.Header_below_image.getData()} 
80                  </div> 
81                </#if> 
82                 
83                <#if cur_Image2084.Text_below_image?has_content> 
84                  <div class="logata-slider-text logata-text-darkgrey"> 
85                    ${cur_Image2084.Text_below_image.getData()} 
86                  </div> 
87                </#if> 
88              </div> 
89          </div> 
90      	</#list> 
91    	</div> 
92    </#if> 
93     
94</div> 
95<#if getterUtil.getBoolean(Automatisches_Sliden.getData())> 
96	<script type="text/javascript"> 
97  $('.logata-slider-container-${ns}').slick({ 
98    accessibility: true, 
99    adaptiveHeight: true, 
100    autoplay: true, 
101    arrows: false, 
102    dots: true, 
103    mobileFirst: true, 
104    pauseOnHover: true, 
105    pauseOnDotsHover: true 
106  }); 
107   
108  </script> 
109<#else> 
110  <script type="text/javascript"> 
111  $('.logata-slider-container-${ns}').slick({ 
112    accessibility: true, 
113    adaptiveHeight: true, 
114    autoplay: false, 
115    arrows: false, 
116    dots: true, 
117    mobileFirst: true, 
118    pauseOnHover: true, 
119    pauseOnDotsHover: true 
120  }); 
121  </script> 
122</#if>